boton-home boton-candado

AVÍS LEGAL

La utilització del contingut i/o servicis del portal per part de l’usuari suposa l’acceptació expressa de les condicions següents:

Condicions d’ús del portal

CIPFP Misericòrdia, que depén de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, es reserva el dret d’efectuar modificacions en el contingut d’este portal sense previ avís, així com de la seua configuració i presentació.
Este portal pot contindre enllaços a pàgines externes i la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació no és responsable del contingut de les dites pàgines externes ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb estes.
Els textos, imatges, logotips i la resta de continguts inclosos en este portal són propietat de CIPFP Misericòrdia i la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació. Queda prohibida la transmissió, la distribució, la reproducció o l’emmagatzematge, total o parcial, excepte si s’obté prèviament el consentiment de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació i excepte quan s’indique el contrari.
Per a poder instal·lar o utilitzar qualsevol programari que es trobe disponible per a ser descarregat des d’este portal han d’acceptar-se prèviament els termes del contracte de llicència, si n’hi ha, que acompanye o s’incloga en el programari.
CIPFP Misericòrdia no es fa responsable dels possibles danys que es puguen produir pel fet d’utilitzar versions no actualitzades de navegadors, o de les conseqüències que es puguen derivar del mal funcionament del navegador, ja siga per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a CIPFP Misericòrdia.

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, CIPFP Misericòrdia l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcione a l’omplir algun formulari d’inscripció, sol·licitud o consulta que aparega en la present Web, seran objecte de tractament i recollides en un fitxer de dades, el responsable del qual és el corresponent òrgan superior o centre directiu de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.
Per a exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia normativa vigent en matèria de protecció de dades, pot comunicar-ho per escrit al centre o al Registre General de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació:

CIPFP Misericordia
Carrer Casa de la Misericòrdia, 34
46014 - València

La recollida de les seues dades de caràcter personal es du a terme amb la finalitat principal de poder oferir i prestar-li els servicis oferits en esta web.
CIPFP Misericòrdia farà ús de les dades de caràcter personal facilitades per vosté exclusivament per a les finalitats indicades. No compartim la informació subministrada amb tercers excepte exigència legal o de procediments legals i, en cap cas, venem este tipus d’informació.
CIPFP Misericòrdia li fa saber que té implantades les mesures de seguretat d’índole técnica i organitzatives necessàries que garantisquen la seguretat de les seues dades de caràcter personal i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, segons el que disposa el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la LO 15/1999.


Legislació aplicable i jurisdicció

Este avís legal es regix en tots i cada un dels seus aspectes per la llei espanyola i són competents per a la resolució de qualsevol conflicte derivat o relacionat amb l’ús d’este portal els jutjats i tribunals de València.

AVISO LEGAL

La utilización del contenido y/o servicios del portal por parte del usuario supone la aceptación expresa de las siguientes condiciones:

Condiciones de uso del portal

CIPFP Misericordia dependiente de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el contenido de este portal sin previo aviso, así como de su configuración y presentación.
Este portal puede contener enlaces a páginas externas, no siendo la Conselleria de Educación, Formación y Empleo responsable del contenido de dichas páginas externas ni de cualquier otro aspecto relacionado con las mismas.
Los textos, imágenes, logotipos y resto de contenidos incluidos en este portal son propiedad de CIPFP Misericordia y la Conselleria de Educación, Formación y Empleo. Queda prohibida la transmisión, distribución, reproducción o almacenamiento, total o parcial, excepto si se obtiene el previo consentimiento de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, y salvo cuando se indique lo contrario.
Para poder instalar o utilizar cualquier software que se encuentre disponible para su descarga desde este portal, deben aceptarse previamente los términos del contrato de licencia, si lo hubiera, que acompañe o se incluya en el software.
CIPFP Misericordia no se hace responsable de los posibles daños que se pudieran producir por el hecho de utilizar versiones no actualizadas de navegadores, o de las consecuencias que se pudieran derivar del mal funcionamiento del navegador, ya sea por configuración inadecuada, presencia de virus informáticos o cualquier otra causa ajena a CIPFP Misericordia.

Protección de datos de carácter personal

En cumplimiento de la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, CIPFP Misericordia le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione al cumplimentar algún formulario de inscripción, solicitud o consulta que aparezca en la presente Web, serán objeto de tratamiento y recogidos en un fichero de datos cuyo responsable es el correspondiente órgano superior o centro directivo de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo.
Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la propia normativa vigente en materia de protección de datos, puede comunicarlo por escrito al centro o en el Registro General de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo:

CIPFP Misericordia
Calle Casa de la Misericordia, 34
46014 - Valencia

La recogida de sus datos de carácter personal se lleva a cabo con la finalidad principal de poder ofrecer y prestarle los servicios ofrecidos en la presente web.
CIPFP Misericordia hará uso de los datos de carácter personal facilitados por usted exclusivamente para las finalidades indicadas. No compartimos la información suministrada con terceros salvo exigencia legal o de procedimientos legales, y en ningún caso, vendemos este tipo de información.
CIPFP Misericordia le informa que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de sus datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, según lo dispuesto en el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la L.O. 15/1999.

Legislación aplicable y jurisdicción

Este Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley española, siendo competentes para la resolución de cualquier conflicto derivado o relacionado con el uso de este portal los Juzgados y Tribunales de Valencia.

CENTRO INTEGRADO PÚBLICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL MISERICORDIA
C/ Casa de la Misericordia nº 34. 46014 VALENCIA
Tel. 961 205 920 Fax. 961 205 921
http://www.cipfp-misericordia.org/ Código: 46018035
Copyright © 2013 CIPFP MISERICORDIA. Todos los derechos reservados.

Generalitat Valenciana